Zpravodaj

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva Dětské opery Praha za rok 2016

Rok 2016 byl pro Dětskou operu Praha (dále DOP) plný krásné práce a to jak v opakování inscenací tak i nových představení a koncertů. Na základě ohlasu publika při představeních Opera nás baví pořádaných ve spolupráci s Národním divadlem, pokračuje celý cyklus těchto rodinných představení v budovách ND a Stavovského divadla a s tím souběžně také výtvarná soutěž s hudebním zaměřením. Výrobky dětí budou vystaveny na výstavě na náměstí Václava Havla. Kromě těchto výchovně vzdělávacích představení se neustále velkému ohlasu dostává představení Minioper J.Uhlíře a Z.Svěráka na Nové scéně. V budově Národního divadla byl uskutečněn čtrnáctý ročník pěvecké soutěže Pražský pěvec od věku´8-26 let. Soutěžilo 76 soutěžících, kteří byli odměněni soškami pěvce a finančními částkami. Úroveň soutěže byla vynikající. K pravidelné činnosti připojila letní desetidenní soustředění.

Premiéry roku 2016

Opera nás baví je představení podle knihy J.Markové a A.Novotné, podle které byl také natočen seriál pro ČT.A tak nyní stále pokračuje na scénách Národního divadla v živé podobě každý měsíc. Každý díl je o jednom autorovi a prakticky tím vzniká každý měsíc nová premiéra Představení je pořádáno ve spolupráci s Národním divadlem. Režie:Jiřina Marková-Krystlíková Scéna:Jiří Votruba. Kostýmy: Pavla Bochňáková, Choreografie:Josef Kotěšovský, Sbormistr: Anna Novotná Další premiérou byl Malý Kominíček B.Brittena v obnovené premiéře. Koncert pro nadaci Lucie.

Koncerty ve spolupráci s FOK byly uskutečněny v únoru, kde bylo pro ně odehráno v kostele Šimona Judy pět představení „Malý Mozart“ pro školy.

Poslání organizace

Občanské sdružení Dětská opera Praha z.s. je dobrovolné sdružení, otevřené všem, kteří se věnují zpěvu a práci s dětmi. Organizace dále navazuje na svoji předešlou činnost.

Hlavní cíle

• Smysluplně a tvořivě rozvíjíme a naplňujeme volný čas dětí ve věkovém rozpětí od 3-8 let v přípravce DOP, která je v tomto roce velmi početná a má již svoje samostatná vystoupení. • Vytváříme v dětech a v dospívající mládeži lásku k hudbě a podporujeme jejich schopnost umět se kultivovaně chovat i vyjadřovat a rozvíjet fantazii. • Vedeme je k zodpovědnosti za svoji práci ve sboru. Každý, i ten nejmladší člen souboru nese svůj podíl zodpovědnosti za kvalitu celého souboru. Čímž děti nejsou vedeni sobecky a učí se být zodpovědní . • Touto zájmovou činnosti vylučujeme u dětí volný prostor pro experimentování s drogami a jinými nevhodnými činnostmi. • Integrujeme do souboru i hyperaktivní a dyslektické děti, které jsou jinak hudebně nadané. Ověřili jsme si na několika případech, kolik báječné práce lze s těmito dětmi udělat a jak moc jim můžeme pomoci, aby se cítily rovnocennými členy dětského kolektivu. • Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti a loajality v rámci souboru po pěvecké, tak lidské stránce. • Hudební činností děti vzděláváme v oblasti hudebního umění minulého i současného a pomáháme jim přiblížit svět tzv. klasické hudby.. • Udržujeme vysokou uměleckou úroveň souboru a profesionální tým těch dospělých, kteří s dětmi pracují a podílejí se na představeních (sbormistr, choreograf, režisér, dirigent, korepetitor, hudebníci, skladatelé, výtvarníci kostýmů a kulis atd.) Též s námi spolupracují obětaví rodiče. • Pořádáme častá hudebních představení pro veřejnost i školy- v co nejvyšší umělecké kvalitě včetně besed a vzdělávacích programů. • I nadále udržujeme uměleckou spolupráci s ND, v jejichž mnoha inscenacích členové DOP vystupují a jež DOP poskytuje útočiště pro zkoušky. Jsme hlavním souborem pro rodinná představení na Nové scéně a v ND. • Stále oživujeme bohatý repertoár a studujeme nová představení, jak hudby staré klasické, tak současné.

Struktura a orgány spolku Valná hromada - 67 členů Předseda spolku - Jiřina Marková-Krystlíková Místopředseda,jednatel – Lubomír Krystlík Rada DOP – Anna Novotná, Pavla Bochňáková Revizor – Michaela Spohrová

Schůzky sdružení

22.11.2016 - 19. hod v budově Národního divadla za účasti 48 členů z 67.

Činnost v roce 2016

Pravidelný program

Zkoušky souboru jsou pravidelné každou středu od 16-19 hodin v budově Národního divadla a 15-18 hodin přípravka malých dětí v budově Hlaholu.Letní soustředění jsme připravili od 14.-24. července. Děti na něm zpívaly a studovaly skladby českých skladatelů ,dále se připravovaly na nové díly představení Opera nás baví a též probíhala příprava na natáčení CD Zpíváme si na cestách a B.Martinů Špalíček. Děti se zdokonalovaly i po pohybové stránce, soutěžily v hereckých etudách, tvořily básničky scénky, minioperky a vytvořily vlastní operu, kterou předvedli. Za soutěže získávaly diplomy a drobné odměny, na konci soustředění byly vyhlášeni ti nejlepší. Uspořádali jsme karneval a ohňostroj na závěr soustředění. Chodili jsme do přirody a též jsme měli na letním podíu vystoupení Staré Živohošti. V rámci soustředěné byl natočen dokument o DOP.

Představení pro školy jsme uspořádali na scénách Národního divadla , v Divadle bez zábradlí a v kostele Šimona a Judy ve spolupráci s FOK.

Zájezdy a vystoupení

Kalendář akcí 2016 Datum Čas Akce (název představení) Místo 3.1.2016 15.00 Miniopery Nová scéna 3.1.2016 18.00 Miniopery Nová scéna 10.1.2016 11.00 Opera nás baví L.v.Beethoven Stavovské divadlo 27.1.2016 18.00 Miniopery Nová scéna 9.2.2016 11.00 Miniopery Nová scéna 19.2.2016 9.00 Malý Mozart Šimon a Juda 19.2.2016 11.00 Malý Mozart Šimon a Juda 20.2.2016 11.00 Opera nás baví C.Orff Stavovské divadlo 2.3.2016 18.00 Miniopery Nová scéna 7.3.2016 18.00 Malý Kominíček Státní opera 20.3.2016 11.00 Opera nás baví L.Janáček Národní divadlo 10.4.2016 11.00 Opera nás baví Puccini a Giordano Stavovské divadlo 18.4.2016 16.30 Koncert Přípravky DOP Provozní budova ND 9.5.2016 18.00 Koncert Kostel v Karlíně 15.5.2016 11.00 Opera nás baví Novák Národní divadlo 17.5.2016 10.00 B.Britten Kominíček Příbram 3.-5.6.2016 Pěvecká soutěž Pražský pěvec Národní divadlo 15.6.2016 19.00 Opera nás baví Dvořák a B.Martinů Otvírání studánek Turnov divadlo 21.9.2016 18.00 Malý Mozart Svatyně Krista Krále Vysočany 25.9.2016 11.00 Opera nás baví Historické postavy Národní divadlo 9.10.2016 11.00 Opera nás baví Pohádkové postavy Stavovské divadlo 12.11.2016 11.00 Opera nás baví Postavy světové historie Stavovslé divadlo 15.11.2016 10.00 Miniopery Nová scéna 17.11.2016 13.00 17.listopad Václavské náměstí 3.12.2016 11.00 Opera nás baví Slavné literární předlohy v opeře I. Stavovské divadlo 5.12.2016 10.45 Vánoční mše Šimon a Juda 6.12.2016 9.00 Vánoční mše Šimon a Juda 6.12.2016 10.45 Vánoční mše Šimon a Juda 7.12.2016 9.00 Vánoční mše Šimon a Juda 7.12.2016 10.45 Vánoční mše Šimon a Juda 10.12.2016 11.00 Vánoční mše Divadlo bez zábradlí

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Výnosy: Převažující položkou výnosů je vlastní činnost spolku( divadelní vystoupení ). Vlastní činnost – vystoupení 861.903.- Tžby za reklamu 120.000.- Grant Hl. m. Prahy 300.000,- Příjem za letní soustředění 362.300.- Dary 10.000,- Grant MČ Praha 1 30.000.- Příspěvky do soutěže Pražský p. 51.800,- Ostatní ( prodej CD, služby, člen. Příspěvky, kurz. zisky ) 11.564,-

Celkem: 1.747.567,-

Náklady:

Na vystoupení a činnost opery: Honoráře za vystoupení 636.400,- Dekorace/rekvizity 126.040,- Nájem prostor 137276,- ( divadlo, zkušebny, sklady ) Na letní dětské soustředění: 269.397,- ( ubytování, doprava, drobný mater. )

Ostatní náklady: 396.801.-,- ( spotřební materiál, DHIM, drobné služby, cestovné, poplatky, kurzové rozdíly

Celkem: 1.565.914

Závěr: Spolek hospodařil v roce 2016 se ziskem 181.653,- Kč.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se v roce 2016 podíleli na činnosti Dětské opery Praha a byli jí vydatnými pomocníky, ale hlavně Magistrátu hlavního města Prahy, Praze 1, a všem dalším dobrovolníkům, kteří nezištně Dětské opeře Praha pomáhají a podporují ji.

Za finanční podporu patří zvláštní poděkování těmto sponzorům:, Zp-consult, Hlasové centrum, firma Viva, Hradecký pivovar, MČ Praha 1.

29.6.2017

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Dětské opery Praha za rok 2015

Rok 2015 byl pro Dětskou operu Praha (dále DOP) plný krásné práce a to jak v opakování inscenací tak i nových představení a koncertů. Na základě ohlasu publika při představeních Opera nás baví pořádaných ve spolupráci s Národním divadlem, pokračuje celý cyklus těchto rodinných představení v budovách ND, Státní opery Stavovského divadla a s tím souběžně také výtvarná soutěž s hudebním zaměřením. Kromě těchto výchovně vzdělávacích představení se neustále velkému ohlasu dostává představení Minioper J.Uhlíře a Z.Svěráka na Nové scéně. Také s velkým hlasem se již jako každoročně setkává Česká mše vánoční J.J.Ryby. V budově Národního divadla byl uskutečněn třináctý ročník pěvecké soutěže Pražský pěvec od věku´8-26 let. Soutěžilo 68 soutěžících, kteří byli odměněni soškami pěvce a finančními částkami. Úroveň soutěže byla vynikající. K pravidelné činnosti připojila letní desetidenní soustředění.

Premiéry roku 2015

Opera nás baví je představení podle knihy J.Markové a A.Novotné, podle které byl také natočen seriál pro ČT.A tak nyní stále pokračuje na scénách Národního divadla v živé podobě každý měsíc. Každý díl je o jednom autorovi a prakticky tím vzniká každý měsíc nová premiéra Představení je pořádáno ve spolupráci s Národním divadlem. Režie:Jiřina Marková-Krystlíková Scéna:Jiří Votruba. Kostýmy: Pavla Bochňáková, Choreografie:Josef Kotěšovský, Sbormistr: Anna Novotná

Koncerty ve spolupráci s FOK byly uskutečněny v dubnu, kde bylo pro ně odehráno v kostele Šimona Judy pět představení „Malý Mozart“ pro školy.

Další premiérou bylo představení autora B.Gregoriniho na námět spisovatelky paní Fucimanové, „Princezna Bělablanka“, která byla uvedena ve Stavovském divadle 3.10.2015.

Poslání organizace

Občanské sdružení Dětská opera Praha je dobrovolné sdružení, otevřené všem, kteří se věnují zpěvu a práci s dětmi. Organizace dále navazuje na svoji předešlou činnost.

Hlavní cíle

• Smysluplně a tvořivě rozvíjíme a naplňujeme volný čas dětí ve věkovém rozpětí od 3-8 let v přípravce DOP, která je v tomto roce velmi početná a má již svoje samostatná vystoupení.Hlavní soubor ve věku 8-21 let pracuje společně na nových projektech a představeních. • Vytváříme v dětech a v dospívající mládeži lásku k hudbě a podporujeme jejich schopnost umět se kultivovaně chovat i vyjadřovat a rozvíjet fantazii. • Vedeme je k zodpovědnosti za svoji práci v sboru. Každý, i ten nejmladší člen souboru nese svůj podíl zodpovědnosti za kvalitu celého souboru. Čímž děti nejsou vedeni sobecky a učí se být zodpovědní . • Touto zájmovou činnosti vylučujeme u dětí volný prostor pro experimentování s drogami a jinými nevhodnými činnostmi. • Integrujeme do souboru i hyperaktivní a dyslektické děti, které jsou jinak hudebně nadané. Ověřili jsme si na několika případech, kolik báječné práce lze s těmito dětmi udělat a jak moc jim můžeme pomoci, aby se cítily rovnocennými členy dětského kolektivu. • Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti a loajality v rámci souboru po pěvecké, tak lidské stránce. • Hudební činností děti vzděláváme v oblasti hudebního umění minulého i současného a pomáháme jim přiblížit svět tzv. klasické hudby..Mnoho z členů jsou studenty konzervatoří,či se zpěvu a hudbě profesionálně věnují. • Udržujeme vysokou uměleckou úroveň souboru a profesionální tým těch dospělých, kteří s dětmi pracují a podílejí se na představeních (sbormistr, choreograf, režisér, dirigent, korepetitor, hudebníci, skladatelé, výtvarníci kostýmů a kulis atd.) Též s námi spolupracují obětaví rodiče. • Pořádáme častá hudebních představení pro veřejnost i školy- v co nejvyšší umělecké kvalitě včetně besed a vzdělávacích programů. • I nadále udržujeme uměleckou spolupráci s ND, v jejichž mnoha inscenacích členové DOP vystupují a jež DOP poskytuje útočiště pro zkoušky. Jsme hlavním souborem pro rodinná představení na Nové scéně a v ND. • Stále oživujeme bohatý repertoár a studujeme nová představení, jak hudby staré klasické, tak současné.

Struktura a orgány občanského sdružení Valná hromada - 64 členů Předseda sdružení - Jiřina Marková-Krystlíková Místopředseda,jednatel – Lubomír Krystlík Rada DOP – Robert Jindra, Pavla Bochňáková Revizor – Michaela Spohrová

Schůzky sdružení

11.11.2015 - 19. hod v budově Národního divadla za účasti 52 členů z 64.

Činnost v roce 2015

Pravidelný program

Zkoušky souboru jsou pravidelné každou středu od 16-19 hodin v budově Národního divadla a 15-18 hodin přípravka malých dětí v budově Hlaholu.

Letní soustředění jsme připravili od 18.-28. července. Děti na něm zpívaly a studovaly skladby českých skladatelů ,dále se připravovaly na nové díly představení Opera nás baví a též probíhala příprava na soudobou operu B.Gregoriniho „Princezna Bělablanka“. Děti se zdokonalovaly i po pohybové stránce, soutěžily v hereckých etudách, tvořily básničky scénky, minioperky a vytvořily vlastní operu, kterou předvedli. Za soutěže získávaly diplomy a drobné odměny, na konci soustředění byly vyhlášeni ti nejlepší. Uspořádali jsme karneval a ohňostroj na závěr soustředění. Chodili jsme do přirody.

Představení pro školy jsme uspořádali na scénách Národního divadla , v Divadle bez zábradlí a v kostele Šimona a Judy ve spolupráci s FOK.

Nahrávka CD byla pořízena na podzim roku 2015 s titulem B.Smetana Prodaná nevěsta. Toto CD se stalo součástí knihy Prodaná nevěsta, autorky Jiřiny Markové-Krystlíkové, které vydalo nakladatelství Albatros.

Zájezdy a vystoupení

Kalendář akcí 2015 Datum Čas Akce (název představení) Místo 1.1.2015 15.00 Opera nás baví Stavovské divadlo 11.1.2015 17.00 Miniopery Nová scéna 18.1.2015 11.00 Opera nás baví W.A.Mozart Stavovské divadlo 22.2.2015 11.00 Opera nás baví Bel canto Stavovské divadlo 23.3.2015 19.00 Koncert Ruský kulturní dům 29.3.2015 11.00 Opera nás baví M.P.Musorgskij Státní opera 12.4.2015 11.00 Opera nás baví J.Křička Stavovské divadlo 15.4.2015 9.00 Malý Mozart Šimon a Juda 15.4.2015 10.45 Malý Mozart Šimon a Juda 16.4.2015 9.00 Malý Mozart Šimon a Juda 16.4.2015 10.45 Malý Mozart Šimon a Juda 17.4.2015 10.00 Malý Mozart Šimon a Juda 10.5.2015 11.00 Opera nás baví CH.Gounod Národní divadlo 30.5..2015 17.00 Miniopery Stavovské divadlo 31.5.2015 11 - 15 Koncertní vystoupení Piazetta Národní divadlo 13.6.2015 11.00 Miniopery Divadlo Bez zábradlí 13.6.2015 19.00 Koncert v rámci muzejní noci Muzeum B.Smetany 14.6.2015 12.00 Kašpárkohraní Letenská pláň 20.9.2015 11.00 Opera nás baví P.I.Čajkovský Státní opera 27.9.2015 14.00 Miniopery Nová scéna 27.9.2015 17.00 Miniopery Nová scéna 3.10.2015 17.00 Bělablanka premiéra a Brundibár Stavovské divadlo 25.10.2015 11.00 Opera nás baví B.Smetana a A.Dvořák Národní divadlo 5.11.2015 9.00 a 11.00 H.Krása Brundibár a K.Hašler Děčín 15.11.2015 11.00 Opera nás baví C.Monteverdi Stavovské divadlo 18.11.2015 11.00 Miniopery Nová scéna 18.11.2015 17.30 Miniopery Nová scéna 4.12.2015 18.00 Vánoční koncert Kostel sv.Salvátora 8.12.2015 9.00 Česká mše vánoční Šimon a Juda 9.12.2015 9.00 Česká mše vánoční Šimon a Juda 9.12.2015 10.45 Česká mše vánoční Šimon a Juda 10.12.2015 9.00 Česká mše vánoční Šimon a Juda 10.12.2015 10.45. Česká mše vánoční Šimon a Juda 11.12.2015 9.00 Česká mše vánoční Šimon a Juda 11.12.2015 10.45 Česká mše vánoční Šimon a Juda 13.12.2015 11.00 Česká mše vánoční Divadlo Bez zábradlí 17.12.2015 19.30 Česká mše vánoční Sokolovna Týn nad Vltavou 18.12.2015 8.30 Česká mše vánoční Sokolovna Týn nad Vltavou 18.12.2015 10.30 Česká mše vánoční Sokolovna Týn nad Vltavou 20.12.2015 11.00 Opera nás baví J.Mysliveček Stavovské divadlo 21.12.2015 16.00 Česká mše vánoční Státní opera 21.12.2015 19.00 Česká mše vánoční Státní opera

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Výnosy: Převažující položkou výnosů je vlastní činnost sdružení ( divadelní vystoupení ). Vlastní činnost – vystoupení 1.296.842,- Grant Hl. m. Prahy 300.000,- Příjem za letní soustředění 218.700,- Dary 18.200,- Grant Ministerstva kultury 30.000,- Příspěvky do soutěže Pražský p. 30.200,- Ostatní 44.351,- ( prodej CD, služby, člen. příspěvky, kurz. zisky )

Celkem: 1.938.293,-

Náklady:

Na vystoupení a činnost opery: Honoráře za vystoupení 929.050,- Dekorace/rekvizity 119.240,- Nájem prostor 93.165,- ( divadlo, zkušebny, sklady ) Na letní dětské soustředění: 298.130,- ( ubytování, doprava, drobný mater. ) Ostatní náklady: 793.108,- ( spotřební materiál, DHIM, drobné služby, cestovné, poplatky, kurzové rozdíly )

Celkem: 2.232.693,-

Závěr: Občanské sdružení hospodařilo v roce 2015 se ztrátou 294.400,- Kč.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se v roce 2015 podíleli na činnosti Dětské opery Praha a byli jí vydatnými pomocníky,ale hlavně Magistrátu hlavního města Prahy, Praze 1, a všem dalším dobrovolníkům, kteří nezištně Dětské opeře Praha pomáhají a podporují ji.

Za finanční podporu patří zvláštní poděkování těmto sponzorům: Pivovar Hradec Králové, Zp-consult, Hlasové centrum, Viva – bonbony, Foto Škoda.

27.6.2016

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Dětské opery Praha za rok 2014

Rok 2014 byl pro Dětskou operu Praha (dále DOP) plný krásné práce a to jak v opakování inscenací tak i nových představení a koncertů. Na základě ohlasu publika při představeních Opera nás baví pořádaných ve spolupráci s Národním divadlem, pokračuje celý cyklus těchto rodinných představení v budovách ND, Státní opery Stavovského divadla a s tím souběžně také výtvarná soutěž s hudebním zaměřením. Výrobky dětí byly vystaveny na výstavě v Historické budově Národního divadla. Kromě těchto výchovně vzdělávacích představení se neustále velkému ohlasu dostává představení Minioper J.Uhlíře a Z.Svěráka na Nové scéně. Také se opakovala úspěšná představení (Vy)Prodané nevěsty, a uskutečnily se další reprízy představení „Jedeme vlakem“ (J.Uhlíř,Z.Svěrák). V budově Národního divadla byl uskutečněn dvanáctý ročník pěvecké soutěže Pražský pěvec od věku´8-26 let. Soutěžilo 75 soutěžících, kteří byli odměněni soškami pěvce a finančními částkami. Úroveň soutěže byla vynikající. V červnu byl soubor pozván na účinkování festivalu Smetanova Litomyšl s představením K.Hašler a Jedeme vlakem. K pravidelné činnosti připojila letní desetidenní soustředění, v rámci něhož ve městě Neveklov ve zdejší synagoze byly uvedeny písně K.Hašlera a opera H.Krásy Brundibár. Výtěžek vstupného byl věnován na rekonstrukci synagogy. V Neveklově bylo též uvedeno představení Jedeme vlakem pro děti. DOP se zúčastňuje také kulturních akcí pro městskou část Praha 1.

Premiéry roku 2014

Opera nás baví je představení podle knihy J.Markové a A.Novotné, podle které byl také natočen seriál pro ČT.A tak nyní se tento námět dostává na scény Národního divadla v živé podobě. Každý díl je o jednom autorovi. Představení je pořádáno ve spolupráci s Národním divadlem. Režie:Jiřina Marková-Krystlíková Scéna:Jiří Votruba. Kostýmy: Pavla Bochňáková, Choreografie:Josef Kotěšovský, Sbormistr: Kateřina Oplová, Anna Novotná

Koncert ve spolupráci ČNSO se představila DOP v náročném vánočním programu v Obecním domě se světovým ansámblem New York Voices. Dirigent: Steven Mercurio

Jaroslav Křička Ogaři – tuto dětskou operu natočila DOP na CD za podpory Ministerstva kultury.. CD bylo vydáno v prosinci 2014. Dirigent: Jan Chalupecký Sólisté: Barbora Perná Adam Plachetka

Poslání organizace

Občanské sdružení Dětská opera Praha je dobrovolné sdružení, otevřené všem, kteří se věnují zpěvu a práci s dětmi. Organizace dále navazuje na svoji předešlou činnost.

Hlavní cíle

• Smysluplně a tvořivě rozvíjíme a naplňujeme volný čas dětí ve věkovém rozpětí od 3-8 let v přípravce DOP, která je v tomto roce velmi početná a má již svoje samostatná vystoupení. • Vytváříme v dětech a v dospívající mládeži lásku k hudbě a podporujeme jejich schopnost umět se kultivovaně chovat i vyjadřovat a rozvíjet fantazii. • Vedeme je k zodpovědnosti za svoji práci ve sboru. Každý, i ten nejmladší člen souboru nese svůj podíl zodpovědnosti za kvalitu celého souboru. Čímž děti nejsou vedeni sobecky a učí se být zodpovědní . • Touto zájmovou činnosti vylučujeme u dětí volný prostor pro experimentování s drogami a jinými nevhodnými činnostmi. • Integrujeme do souboru i hyperaktivní a dyslektické děti, které jsou jinak hudebně nadané. Ověřili jsme si na několika případech, kolik báječné práce lze s těmito dětmi udělat a jak moc jim můžeme pomoci, aby se cítily rovnocennými členy dětského kolektivu. • Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti a loajality v rámci souboru po pěvecké, tak lidské stránce. • Hudební činností děti vzděláváme v oblasti hudebního umění minulého i současného a pomáháme jim přiblížit svět tzv. klasické hudby.. • Udržujeme vysokou uměleckou úroveň souboru a profesionální tým těch dospělých, kteří s dětmi pracují a podílejí se na představeních (sbormistr, choreograf, režisér, dirigent, korepetitor, hudebníci, skladatelé, výtvarníci kostýmů a kulis atd.) Též s námi spolupracují obětaví rodiče. • Pořádáme častá hudebních představení pro veřejnost i školy- v co nejvyšší umělecké kvalitě včetně besed a vzdělávacích programů. • I nadále udržujeme uměleckou spolupráci s ND, v jejichž mnoha inscenacích členové DOP vystupují a jež DOP poskytuje útočiště pro zkoušky. Jsme hlavním souborem pro rodinná představení na Nové scéně a v ND. • Stále oživujeme bohatý repertoár a studujeme nová představení, jak hudby staré klasické, tak současné.

Struktura a orgány občanského sdružení Valná hromada - 75 členů Předseda sdružení - Jiřina Marková-Krystlíková Místopředseda,jednatel – Lubomír Krystlík Rada DOP – Robert Jindra, Pavla Bochňáková Revizor – Michaela Spohrová

Schůzky sdružení

15.10.2014 - 19. hod v budově Národního divadla za účasti 52 členů z 75.

Činnost v roce 2014

Pravidelný program

Zkoušky souboru jsou pravidelné každou středu od 16-19 hodin v budově Národního divadla a 15-18 hodin přípravka malých dětí v budově Hlaholu.

Letní soustředění jsme připravili od 19.-29. července. Děti na něm zpívaly a studovaly skladby českých skladatelů ,dále se připravovaly na nové díly představení Opera nás baví a též probíhala příprava na soudobou operu B.Gregoriniho „Princezna Bělablanka“. V Neveklově se uskutečnilo vystoupení 23. července v 16.00 hodin pře zaplněnou synagogou a 28.7. též v Neveklově na náměstí. Děti se zdokonalovaly i po pohybové stránce, soutěžily v hereckých etudách, tvořily básničky scénky, minioperky a vytvořily vlastní operu, kterou předvedli. Za soutěže získávaly diplomy a drobné odměny, na konci soustředění byly vyhlášeni ti nejlepší. Uspořádali jsme karneval a ohňostroj na závěr soustředění. Chodili jsme do přirody.

Představení pro školy jsme uspořádali na scénách Národního divadla , v Divadle bez zábradlí a v kostele Šimona a Judy ve spolupráci s FOK.

Zájezdy a vystoupení

Kalendář akcí 2014 Datum Čas Akce (název představení) Místo 1.1.2014 15.00 Opera nás baví s W.A.Mozartem Stavovské divadlo 12.1.2014 10.30. Opera nás baví L.Janáček Stavovské divadlo 16.2.2014 10.30 Opera nás baví B.Britten Stavovské divadlo 8.3.2014 10.30. Opera nás baví G.Puccini Národní divadlo 13.4.2014 10.30 Opera nás baví B.Martinů Národní divadlo 14.4.2014 18.00 (Vy)Prodaná nevěsta Nová scéna 28.4.2014 18.00 Miniopery Nová scéna 29.4.2014 10.00 Miniopery Nová scéna 29.4.2014 18.00 Miniopery Nová scéna 18.5.2014 17.00 Jedeme vlakem Nová scéna 19.5.2014 10.00 Jedeme vlakem Nová scéna 31.5.2014 10.30 Opera nás baví A.Dvořák Národní divadlo 14.6.2014 10.30 Opera nás baví G.Bizet Stavovské divadlo 18.6.2014 18.00 K.Hašler a Jedeme vlakem Litomyšl festival 23.7.2014 16.00 K.Hašler Písně,H.Krása brundibár Neveklov Synagoga 28.7.2014 16.00 Jedeme vlakem Neveklov náměstí 14.9.2014 11.00 Opera nás baví R.Strauss Státní opera 26.9.2014 15.30 Miniopery Nová scéna 14.10.2014 18.00 Jedeme vlakem Nová scéna 18.10.2014 11.00 Opera nás baví H.Krása Stavovské divadlo 9.11.2014 11.00 Opera nás baví Z.Fibich Národní divadlo 19.11.2014 10.30 Miniopery Nová scéna 19.11.2014 18.00 Miniopery Nová scéna 30.11.2014 14.00 Jedeme vlakem a koledy Nová scéna 30.11.2014 17.00 Jedeme vlakem a koledy Nová scéna 7.12.2014 11.00 Česká mše vánoční Divadlo Bez zábradlí 13.12.2014 11.00 Česká mše vánoční Divadlo Bez zábradlí 14.12.2014 11.00 Opera nás baví Barokní opera Stavovské divadlo 14.12.2014 15.00 Česká mše vánoční Divadlo Bez zábradlí 20.12.2014 14.00 Česká mše vánoční Stavovské divadlo 20.12.2014 16.00 Česká mše vánoční Stavovské divadlo 20.12.2014 19.00 Česká mše vánoční Stavovské divadlo 21.12.2014 11.00 Česká mše vánoční Divadlo Bez zábradlí 20.12.2014 19.00 Koncert ČNSO Obecní dům 7.12.2014 19.00 Koncert Český rozhlas Obecní dům 24.12.2014 16.00 Koledy Hotel Four seasons 29.12.2014 19.00 Písně Nová scéna

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Výnosy: Převažující položkou výnosů je vlastní činnost sdružení ( divadelní vystoupení ). Vlastní činnost – vystoupení 1.138.721,- Grant Hl. m. Prahy 300.000,- Příjem za letní soustředění 230.400,- Dary 17.000,- Grant Ministerstva kultury 180.000,- Příspěvky do soutěže Pražský p. 22.580,- Ostatní ( prodej CD, služby, člen. Příspěvky, kurz. zisky ) 20.853,-

Celkem: 1.909.554,-

Náklady:

Na vystoupení a činnost opery: Honoráře za vystoupení 785.300,- Dekorace/rekvizity 5.516,- Nájem prostor 170.558,- ( divadlo, zkušebny, sklady ) Na letní dětské soustředění: 237.097,- ( ubytování, doprava, drobný mater. ) Ostatní náklady: 564.769,- ( spotřební materiál, DHIM, drobné služby, cestovné, poplatky, kurzové rozdíly )

Závěr: Občanské sdružení hospodařilo v roce 2014 se ziskem 146.314,- Kč.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se v roce 2014 podíleli na činnosti Dětské opery Praha a byli jí vydatnými pomocníky,ale hlavně Magistrátu hlavního města Prahy, Praze 1, a všem dalším dobrovolníkům, kteří nezištně Dětské opeře Praha pomáhají a podporují ji.

Za finanční podporu patří zvláštní poděkování těmto sponzorům: Ministerstvo kultury, Zp-consult, P.Puškin,Sportalm,Viva , Hlasové centrum

21.6.2015

Zpravodaj

Zde bude v brzké době uveřejněn bulletin DOP.

12.1.2013